NL | EN

Onze financiën

Our finances

Onze inkomsten in 2016

De inkomsten van Bits of Freedom in 2016 bedroegen €703.377. Die inkomsten kwamen voor 46% van grote fondsen, individuele donateurs droegen 28% bij en 6% kwam van bedrijfssupporters. De laatste 20% kwam binnen via projectgelden.

In 2016 werden we gesteund door de Adessium Foundation, Internet4all, SIDN, NLnet en de Open Society Foundations (OSF). De bijdrage van alle vijf deze fondsen was gericht op het financieren van de kernkosten van Bits of Freedom. Van het Stimuleringsfonds kregen we steun voor het organiseren van de elfde editie van de Big Brother Awards, en het Amsterdams 4 en 5 mei comité gaf een bijdrage aan het organiseren van de Mobiele Wasstraat en de Godwin-lezing op Bevrijdingsdag. Het SIDN fonds honoreerde onze projectaanvraag voor het maken van een podcast: Insert User. Tot slot kregen we projectgeld van OSF om een internationale bijeenkomst te organiseren over de 'quantified society'.

We hebben van individuele donateurs ruim 9% meer steun ontvangen dan in 2015. Hoewel de groei iets gestegen is ten opzicht van vorig jaar hebben we onze begrote doelstellingen helaas net niet gehaald. Dit betekent dat we in 2017 extra tijd zullen moeten investeren in het vinden van vaste donateurs. We gaan 2017 in met 2.447 donateurs die per persoon gemiddeld ongeveer €61 per jaar aan ons doneren.

Mede gezien onze zelfopgelegde beperkingen ten aanzien van het aannemen van geld vanuit het bedrijfsleven, blijft de financiële steun vanuit het bedrijfsleven als deel van onze begroting relatief beperkt. Het is ons in 2016 gelukt om veel nieuwe bedrijfssupporters te vinden.

Bits of Freedom belegt niet in risicovolle financiële producten. Vanwege de lage rentestand zijn de renteopbrengsten op onze financiële reserve zo goed als verwaarloosbaar.

Our incomes in 2016

In 2016, Bits of Freedom’s income was €703,377. 46% of this income came from major funds, individual donors accounted for 28% and 6% came from corporate supporters. The last 20% came in via project funding.

In 2016, we were supported by the Adessium Foundation, Internet4all, SIDN, NLnet and the Open Society Foundations (OSF). The contributions of all five of these funds were focused on financing the core costs of Bits of Freedom. From the Stimuleringsfonds, we received support for organising the eleventh edition of the Big Brother Awards, and the Amsterdam 4 en 5 Mei Comité contributed towards the organisation of the Mobiele Wasstraat and the Godwin lecture on Liberation Day. The SIDN fund honoured our project proposal for making a podcast: Insert User. Finally, we received project funds from OSF to organise an international meeting about the 'quantified society'.

We have received over 9% extra support from individual donors compared to 2015. Although the growth has increased slightly compared with last year, we have unfortunately not achieved our budgeted objectives. This means that in 2017 we will have to invest extra time in finding regular donors. We are entering 2017 with 2,447 donors who, per person, donate an average of approximately €61 per year to us.

Partly due to our self-imposed restrictions on taking money from businesses, the financial support from the corporate sector as part of our budget is relatively limited. In 2016, we were successful in increasing our income from corporate supporters by nearly nine thousand euros, to a total of €44,366.

Bits of Freedom does not invest in risky financial products. Because of the current low levels of interest, the interest returns on our financial reserves are as good as negligible.

Inkomsten 2016 (x €1.000)
|
Income 2016 (x €1,000)
Realisatie 2016 Realisation 2016 Begroot 2016 Budgeted 2016 Realisatie 2015 Realisation 2015
Individuele donateurs | Individual donors 197 206 181
Fondsen | Funds 324 364 325
Bedrijfssupporters | Corporate supporters 44 47 35
Overig | Other 1 1 1
Subtotaal | Sub-total 566 618 542
Projectgebaseerd | Project based 137 111 57
Totaal | Total 703 729 599
Onze uitgaven in 2016

De uitgaven in 2016 bedroegen €615.605. Daarmee waren ze lager dan begroot.

Het grootste deel van de uitgaven is gegaan naar personeelskosten. Deze zijn lager uitgevallen dan verwacht, met name omdat de werkgeverslasten lager bleken. De algemene en de kantoorkosten bleken allebei te ruim begroot. We hebben besloten om het BitLabs platform niet te vernieuwen en hebben daarom minder geld uitgegeven aan het opbouwen van de beweging dan verwacht.

Het merendeel van de projectkosten ging zitten in het organiseren van de Big Brother Awards, de podcast Insert User en het organiseren van een internationale bijeenkomst over de 'quantified society'. De activiteiten op 5 mei draaiden quitte.

Our expenses in 2016

Expenses in 2016 amounted to €615,605. This makes them lower than budgeted for.

The largest part of the expenses went towards personnel costs. These are lower than expected, particularly because the employer costs were lower than originally budgeted. The general and office costs were both too generously budgeted. We did invest in building the movement, but did not do this with an investment in the BitsLabs platform. Therefore, we have spent less money than expected on building the movement.

The majority of the project costs were in the organising of the Big Brother Awards, the podcast Insert User and the organising of an international meeting about the 'quantified society'.

Uitgaven 2016 (x €1.000)
|
Expenses 2016 (x €1,000)
Realisatie 2016 Realisation 2016 Begroot 2016 Budgeted 2016 Realisatie 2015 Realisation 2015
Personeelskosten | Personnel costs 399 414 373
Huisvesting | Housing 26 36 31
Kantoor | Office 7 14 8
Communicatie | Communication 27 25 8
Opbouwen beweging | Building the movement 7 19 3
General costs | General costs 19 35 22
Subtotaal | Sub-total 485 543 445
Specifieke projecten | Specific projects 130 130 64
Totaal | Total 616 673 509
Het resultaat over 2016

De afschrijvingen waren €3.806 in 2016. Daarmee is het jaar daarmee afgesloten met een positief resultaat van €83.966. Dit wordt ingezet om de continuïteitsreserve aan te vullen.

Bits of Freedom wil zo efficiënt mogelijk omgaan met haar middelen. Het uitgangspunt is dat niet meer dan 20% van de beschikbare arbeidsuren en financiële middelen worden besteed aan fondsenwerving, beheer en administratie. De belangrijkste fondsenwervingsactiviteit in 2016 was het schrijven van projectaanvragen. In 2016 zijn ongeveer 3.3% van onze middelen besteed aan fondsenwerving. Daarnaast zijn ongeveer 13.7% van onze uitgegeven middelen besteed aan beheer en administratie. Meer dan 82% van onze tijd is dus direct besteed aan de doelstelling van Bits of Freedom: het verdedigen van digitale burgerrechten. Deze percentages zijn in overeenstemming met wat als gebruikelijk en passend wordt gezien binnen de non-profit sector.

Op het gebied van vermogensbeheer en financiële reserves streeft Bits of Freedom ernaar om een continuïteitsreserve van minimaal een kwart van haar jaarlijkse kosten voor het komende jaar aan te houden. De hoogte van deze reserve is door het bestuur vastgesteld en bescheiden in vergelijking met wat gebruikelijk is bij soortgelijke organisaties in Nederland. Deze reserve wordt gebruikt om bij onverwacht hoge uitgaven en onverwacht tegenvallende of laat binnenkomende inkomsten de continuïteit van de stichting een aantal maanden te kunnen garanderen en om verantwoorde risico's te kunnen nemen met de begroting. Aan het einde van 2016 was de reserve €295,237.

Het financiële jaarverslag over 2016 is opgemaakt en gecontroleerd door Pieter Alblas van WITh Accountants (gespecialiseerd in non-profit organisaties) en is te downloaden via onze website.

2016 Result

Write-offs totalled €3,806 in 2016. This means that the year closed with a positive result of €83,966. This will be used to supplement the continuity reserve.

Bits of Freedom wants to handle its resources as efficiently as possible. The principle is that no more than 20% of the available labour hours and financial resources will be used for fundraising, management and administration. The most important fundraising activity in 2016 was the writing of project proposals. In 2016, approximately 3.3% of our resources were used for fundraising. In addition, approximately 13.7% of our resources were spent on management and administration. More than 82% of our resources are thus directly used for the objective of Bits of Freedom: the defence of digital civil rights. These percentages comply with what is viewed as normal and appropriate within the non-profit sector.

In the area of asset management and financial reserves, Bits of Freedom seeks to maintain a continuity reserve of at least a quarter of its annual costs for the coming year. The level of this reserve has been determined by the board and is modest compared to what is usual for similar organisation in the Netherlands. This reserve will be used in the case of unexpected high costs and unexpected disappointing or late income, to guarantee the continuation of the foundation for a number of months and to take responsible risks with the budget. At the end of 2016, the reserve was €295,237.

The 2016 financial annual report has been made and checked by Pieter Alblas of WITh Accountants (specialised in non-profit organisations) and is available to download via our website.

Onze begroting voor 2017

We verwachten in 2017 €700.489 aan inkomsten te ontvangen. Een aantal fondsen heeft hun steun voor 2017 al toegezegd (Adessium, Internet4All, Open Society Foundations, Stichting Democratie en Media en SIDN) en het is onze ambitie om in 2017 nog twee fondsen te vinden die samen voor ongeveer €60.000 aan onze doelstellingen willen bijdragen. We willen 750 nieuwe, vaste, individuele donateurs aan ons verbinden en denken dat we ongeveer €5.000 aan groei in bedrijfssupporters kunnen realiseren. De projectinkomsten zijn afhankelijk van toegekende subsidies voor specifieke projecten en evenementen.

Our budget for 2017

In 2017, we expect to receive income of €700,489. A number of funds have already pledged support for 2017 (Adessium, Internet4All, Open Society Foundations, Stichting Democratie en Media and SIDN) and it is our ambition to find another two funds in 2017 that together will contribute approximately €60,000 to our objectives. We want 750 new, regular, individual donors to commit to us in order to realise approximately €5,000 in growth of corporate supporters. The project incomes are dependent on granted subsidies for specific projects and events.

Verwachte inkomsten 2017 (x €1.000)
|
Expected incomes 2017 (x €1,000)
Begroot 2017 Budgeted 2017
Individuele donateurs | Individual donors 209
Fondsen | Funds 340
Corporate supporters | Corporate supporters 49
Overig | Other 1
Subtotaal | Sub-total 599
Specifieke projecten | Specific projects 72
Nieuwe projecten | New projects 30
Totaal | Total 700

De kernuitgaven van Bits of Freedom zullen in 2017 naar verwachting € 640.602 bedragen, daarbij is rekening gehouden met negen vaste medewerkers (7.6 FTE), de verbouwing van ons nieuwe kantoor, het opleveren van een compleet nieuwe website en huisstijl, en met onvoorziene kosten. Een aantal specifieke projecten en evenementen zijn al begroot voor een bedrag van €95.835. Hierbij is onder andere rekening gehouden met een nieuwe editie van de Big Brother Awards, activiteiten op 5 mei, het organiseren van de EDRi General Assembly, Privacy Café's, het doorgeven van financiële steun voor de rechtszaak van Max Schrems in Ierland, een campagne tegen massasurveillance en één fellow. De daadwerkelijke projectkosten (en dus het besluit of projecten worden uitgevoerd) is mede afhankelijk van hoeveel projectsubsidies toegekend worden. De totale verwachte uitgaven komen daarmee uit op €766.437.

The core expenses of Bits of Freedom in 2017 are expected to be € 640,602, which takes into account nine permanent employees (7.6 FTE), the renovation of our new office, the delivery of a completely new website and house style and unforeseen costs. A number of specific projects and events are already budgeted for, for an amount of €95,835. This includes a new edition of the Big Brother Awards, activities on the 5th of May, organising the EDRi General Assembly, Privacy Cafés, financial support for the trial of Max Schrems in Ireland, a campaign against mass- surveillance and one fellow. The actual project costs (and thus the decision as to whether the project will be implemented) is partly dependent on how many project subsidies are awarded. The total expected expenses are therefore €766,437.

Verwachte uitgaven 2017 (x €1.000)
|
Expected expenses 2017 (x €1,000)
Begroot 2017 Budgeted 2017
Personeelskosten | Personnel costs 495
Huisvesting | Housing 59
Kantoor | Office 17
Building the movement | Communication 18
Opbouwen beweging | Building the movement 16
Algemene kosten | General costs 35
Subtotaal | Sub-total 640
Specifieke projecten | Specific projects 96
Nieuwe projecten | New projects 30
Totaal | Total 766

Het verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven is daarmee € 65.949. Dit negatieve resultaat wordt aangevuld vanuit de continuïteitsreserve die daarmee richting het gewenste niveau komt (25% van de verwachte kosten van het volgende begrotingsjaar). We verwachten vanaf 2018 weer zonder significante winst of verlies te kunnen begroten.

The difference between the budgeted income and expenses is therefore € 65,949. This negative result will be supplemented from the continuity reserve, which will bring it closer to the desired level (25% of the expected costs of the subsequent budget year). From 2018, we expect to again be able to budget without significant profit or loss.

Onze financiering in de komende jaren

Het is voor Bits of Freedom heel belangrijk om een duurzame financiële situatie te hebben. We hebben daarbij een voorkeur voor structurele financiering in plaats van financiering op projectbasis. Uitgangspunt van onze fondsenwerving is dat Bits of Freedom volledig onafhankelijk wil blijven. Met onze financiële planning proberen we, voor zover mogelijk, steeds vijf jaar vooruit te kijken.

We worden gefinancierd vanuit vier bronnen. Minimaal een derde van onze financiën krijgen we van individuele donateurs. Daarnaast willen we ook graag minstens een derde van onze inkomsten uit fondsen of stichtingen betrekken. Het aandeel van bedrijfssupporters willen we nooit groter laten zijn dan een derde van de totale inkomsten, en van geen enkele bedrijfssupporter ontvangen we meer dan 10% van onze continuïteitsreserve. Tot slot ontvangen we naast onze kernfinanciering ook projectgelden.

Het aandeel van de individuele donateurs was in 2016 ongeveer 28% procent. In onze begroting zal dit over vijf jaar rond de 60% zitten. De bedrijfssupporters, die nu op 7% zitten, zullen in 2020 ongeveer 12% van de inkomsten opleveren. We hopen deze doelstellingen te kunnen bereiken door de komende jaren slim te investeren in de zichtbaarheid van de organisatie bij een relevant publiek.

Er zijn vier fondsen met wie we meerjarige afspraken hebben voor financiële steun. De Adessium Foundation is haar steun aan het afbouwen. In 2017 krijgen we €160.000, het jaar daarna €80.000 en in 2019 €40.000. Internet4All was instrumenteel bij de 'herstart' van Bits of Freedom in 2008/2009. Op dit moment krijgen we nog steeds € 10.000 per jaar van deze stichting. Van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) krijgen we €40.000 per jaar tot en met 2019. De Open Society Foundations (OSF) hebben aan het eind van 2016 toegezegd ons te willen steunen met ongeveer €55.500 per jaar voor de komende drie jaar (60.000 Amerikaanse dollar per jaar tot en met 2019).

Om te waarborgen dat we ook na 2016 duurzame steun ontvangen van meerdere fondsen, is het belangrijk om in het komende jaar fondsen te vinden die bereid zijn ongeveer €60.000 per jaar bij te dragen aan de organisatie. We verwachten dat steeds meer grote, filantropische instellingen het belang van digitale rechten zullen inzien en hebben er dus veel vertrouwen in dat fondsen ons structureel zullen willen blijven steunen.

Our financing in the coming years

It is very important for Bits of Freedom to have a sustainable financial situation. We also have a preference for structural financing instead of project-based financing. Principle of our fundraising is that Bits of Freedom wants to remain completely independent. We try as far as possible to look five years ahead with our financial planning.

We are financed from four sources and receive at least a third of our finances from individual donors. In addition, we also want at least a third of our income to come from funds or foundations. We never want to allow the share of corporate supporters to grow bigger than a third of the total income and no one single corporate supporter provides us with more than 10% of our continuity reserve. Finally, besides our core financing, we also receive project funding.

The share of individual donors was around 28% in 2016. In our budget, in five years this will be approximately 60%. The corporate support, now at 7%, will produce approximately 12% of the income in 2020. We hope to achieve this objective by investing smartly in the coming years in the visibility of the organisation to a relevant audience.

There are four funds with whom we have multi-year agreements for financial support. The Adessium Foundation has given its support for the last time, with a third term of three years. In 2017, we will receive €120,000 from Adessium, plus a one-off impulse of €40,000 for campaigning, the year after €80,000 and in 2019 €40,000. Internet4All was instrumental in the ‘restart’ of Bits of Freedom in 2008/2009. At the moment, we still receive €10,000 per year from this foundation. From Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), we receive €40,000 per year up to and including 2019.

At the end of 2016, the Open Society Foundations (OSF) have pledged to support us with approximately €55,500 per year for the coming three years (60,000 US dollars per year up to and including 2019). In order to safeguard that we continue to receive sustainable support from a range of funds beyond 2016, it is important in the coming year to find funds that are prepared to contribute approximately €60,000 per year to the organisation. We expect that increasingly more large, philanthropic institutions will recognise the importance of digital rights and are confident that funds will continue to want to support us structurally.