NL | EN

Veranderingen in de organisatie

Changes in the organisation

Qua personeel waren er niet veel wijzigingen in 2016. Floris Kreiken vertrok, onder meer om zijn proefschrift af te maken. Hij werkt inmiddels bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. We hadden daarom plek voor een nieuwe jurist en zijn heel blij met de komst van David Korteweg. David was eerder vijf jaar lang advocaat bij Kennedy Van der Laan op het gebied van IT-recht, privacy en telecommunicatierecht.

Er waren ook een aantal wijzigingen in het bestuur. Lonneke van der Velden nam de voorzittersrol van Joris van Hoboken over. Joris heeft vanuit het bestuur een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe start van Bits of Freedom in 2009. Na een rol als secretaris en penningmeester, was Joris vanaf begin 2011 voorzitter van het bestuur. Hij blijft nog wel algemeen bestuurslid. Remmelt Vetkamp was penningmeester sinds 2010 en heeft in de zomer van 2016 afscheid genomen. De nieuwe penningmeester is Clemens la Lau, accountant bij een accountantskantoor en controller van de startup Blendle. Manon Oostveen is onze nieuwe secretaris. Zij doet onderzoek aan het Instituut voor Informatierecht naar privacy en gegevensbescherming in de context van big data.

De Raad van Advies werd in september uitgebreid met twee nieuwe leden. Maxim Februari (schrijver, NRC columnist en rechtsfilosoof) en Lineke Sneller (hoogleraar Interne beheersing aan de Nyenrode Business Universiteit) namen plaats in de raad.

Veel van wat wij doen is afhankelijk van vrijwilligers. Ook dit jaar is er weer een grote groep mensen die hun tijd hebben geïnvesteerd in de strijd voor internetvrijheid. Je vindt de namen van deze vrijwilligers op XX. We zijn ze zeer dankbaar voor alle hulp!

De eigenaar van ons kantoorpand op de Bickersgracht dwong ons om te vertrekken. Na een hectische zoektocht in de tweede helft van het jaar vonden we een betaalbaar en passend kantoor op het Prinseneiland. Na een kleine verbouwing zullen we vanaf begin 2017 gevestigd zijn op Prinseneiland 97hs, 1013 LN in Amsterdam.

In terms of staff, there were not many changes in 2016. Floris Kreiken departed. He has finished his doctoral thesis and now works at the Ministry of Internal Affairs. This created the space for a new lawyer and we are pleased with the arrival of David Korteweg. David was previously a lawyer at Kennedy Van der Laan for five years, in the area of IT law, privacy and telecommunication law.

There were a number of changes on the board. Lonneke van der Velden took over the role of chairperson from Joris van Hoboken. Joris, in his position on the board, made an important contribution to Bits of Freedom’s new start in 2009. After the role as secretary and treasurer, Joris became chair of the board at the start of 2011. He will remain a general member of the board. Since 2010, Remmelt Vetkamp has been treasurer, stepping down in the summer of 2016. The new treasurer is Clemens la Lau, accountant at an accountant’s firm and controller of the start-up Blendle. Manon Oostveen is our new secretary. She carries out research at the Institute for Information Law into privacy and data protection in the context of big data.

The Advisory Board grew in September with the arrival of two new members. Maxim Februari (author, NRC columnist and law philosopher) and Lineke Sneller (professor of Internal Control at the Nyenrode Business University) have taken their place on the board.

Much of what we do is dependent on volunteers. As in other years, there has also been a large group of people this year who have invested their time in the fight for internet freedom. You will find the names of these volunteers elsewhere in this annual report. We are incredibly grateful for all the support!

The owner of our office on the Bickersgracht wanted to sell the building and therefore asked us to leave. After a hectic search in the second half of the year, we found an affordable and suitable office on the Prinseneiland. After minor renovations, we will be located at Prinseneiland 97hs, 1013 LN in Amsterdam from the start of 2017.