NL | EN

Over Bits of Freedom

About Bits of Freedom

Juridische structuur

Stichting Bits of Freedom (Bof) is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34121286. De organisatie van Bits of Freedom bestaat uit de Raad van Bestuur (bestuur) en het bureau. Het bureau bestaat uit de directeur en de overige medewerkers. Een onafhankelijke Raad van Advies staat de directeur bij ten aanzien van inhoudelijke strategische vraagstukken. De dagelijkse en strategische leiding van Bits of Freedom ligt bij de directeur.

Bits of Freedom is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van Bits of Freedom is "het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord". De statuten zijn gedurende 2016 niet gewijzigd en zijn na te lezen via: https://bof.nl/financiering/

Het team

In 2016 bestond het team van Bits of Freedom uit de volgende mensen: Daphne van der Kroft (communicatiestrateeg), Evelyn Austin (bewegingbouwer), Hans de Zwart (directeur), Imre Jonk (systeembeheerder), Inge Wannet (office manager), Rejo Zenger (onderzoeker) en Ton Siedsma (onderzoeker). Floris Kreiken was tot mei onderzoeker en David Korteweg kwam per 1 juni als onderzoeker in dienst.

Huw Roberts en Renushka Madarie liepen ieder twee maanden stage.

Het bestuur

Het bestuur bestond tot en met mei 2016 uit: Joris van Hoboken (voorzitter), Lonneke van der Velden (secretaris), Remmelt Vetkamp (penningmeester) en Hermine Masmeyer.

Vanaf eind mei was de bestuurssamenstelling als volgt: Lonneke van der Velden (voorzitter), Manon Oostveen (secretraris), Clemens la Lau (penningmeester), Hermine Masmeyer en Joris van Hoboken. Meer informatie over het bestuur is te vinden via: https://bof.nl/over-ons

De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 500 per jaar. Het bestuur heeft daarnaast in 2016 geen onkostenvergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten ontvangen.

De Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit prominenten met expertise op het gebied van recht, politiek, media/communicatie, kunst en technologie. Eind 2016 bestond de raad uit de volgende leden: Bart Jacobs (voorzitter), Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Bert-Jaap Koops, Jaap Stronks, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Olaf Kolkman, Ot van Daalen en Sjoera Nas. Meer informatie over het de raad is te vinden via: https://bof.nl/over-ons

Het lidmaatschap van de Raad van Advies is onbezoldigd. De leden van de Raad van Advies ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Legal structure

Stichting Bits of Freedom (Bof) is situated in Amsterdam and is registered at the Chamber of Commerce under number 34121286. The Bits of Freedom organisation consists of the Executive Board and the team. The team consists of the director and the other employees. An independent Advisory Board supports the director with respect to content-focused strategic issues. The day-to- day and strategic leadership of Bits of Freedom is the responsibility of the director.

Bits of Freedom is a Public Benefit Organisation (ANBI).

Statutory objective

The statutory objective of Bits of Freedom is "the defence and promotion of digital civil rights in the information society, including in particular the fundamental right to freedom of communication and the fundamental right to privacy, and all that is related or conducive to it, in the broadest sense of the word”. The statutes have not been changed in 2016 and can be read via: https://bof.nl/financiering/

The team

In 2016 the Bits of Freedom team consisted of the following people: Daphne van der Kroft (communication strategist), Evelyn Austin (movement builder), Hans de Zwart (director), Imre Jonk (system administrator), Inge Wannet (office manager), Rejo Zenger (researcher) and Ton Siedsma (researcher). Until May, Floris Kreiken was researcher and David Korteweg joined per 1st June as researcher.

Huw Roberts and Renushka Madarie both had two-month internships.

The board

Up to and including May 2016, the board consisted of: Joris van Hoboken (chair), Lonneke van der Velden (secretary), Remmelt Vetkamp (treasurer) en Hermine Masmeyer.

From the end of May the board composition was as follows: Lonneke van der Velden (chair), Manon Oostveen (secretary), Clemens la Lau (treasurer), Hermine Masmeyer and Joris van Hoboken. More information about the board is available via: https://bof.nl/over-ons

The board members receive a volunteer’s reimbursement of €500 per year. Furthermore, the board has received no expenses in 2016 for board related activities.

The Advisory Board

The Advisory Board consists of prominent individuals with expertise in the area of law, politics, media/communication, art and technology. At the end of 2016 the board consisted of the following members: Bart Jacobs (chair), Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Bert-Jaap Koops, Jaap Stronks, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Olaf Kolkman, Ot van Daalen and Sjoera Nas. More information about the board is available via: https://bof.nl/over-ons

Membership of the Advisory Board is unpaid. The members of the Advisory Board also receive no expenses.