NL | EN

Onze ambities

Our ambitions

Door: Hans de Zwart

Het blijft een uitdaging om ervoor te zorgen dat Bits of Freedom net zo snel verandert als haar techno-politieke omgeving. De doelstelling van Bits of Freedom blijft in ieder geval ongewijzigd: we verdedigen en bevorderen digitale burgerrechten en richten ons daarbij in het bijzonder op communicatievrijheid en privacy. Daarbij verdelen we ons werk in de volgende thema's:

 • Onze privécommunicatie blijft privé — Als we online privé met elkaar willen communiceren dan moet dat zonder veel moeite kunnen. Privécommunicatie, zonder controle of inmenging van buitenaf, hoort de standaard te zijn. Eventuele inbreuken moeten expliciet en transparant zijn.
 • We hebben een gepaste regie over onze data en over ons profiel — We hebben de regie over onze data en over hoe die gebruikt mag worden. We kunnen anoniem kennis vergaren en delen, en kunnen onze eigen digitale identiteit vormgeven.
 • We zijn baas over onze eigen apparaten — We moeten onze apparaten kunnen vertrouwen. Dat betekent dat ze niets doen wat we niet willen en niets doen zonder dat we het door kunnen hebben.
 • Er is een internet commons met toegang voor iedereen — Het internet is als 'commons' van iedereen en van iedereen in gelijke mate. Het is een publieke ruimte waar vrije expressie en kennis delen mogelijk moet zijn. Het recht op toegang kan niet zomaar worden afgepakt.

In 2017 gaan we door op de ingeslagen weg, met een aantal wijzigingen in focus:

 • We willen heel expliciet op zoek gaan naar een breder publiek. Naast de 'professionals' en de betrokken cirkel van mensen die we op dit moment bedienen met ons blog, willen we proberen om de potentieel geïnteresseerde beter aan te spreken. Onze website en nieuwsbrieven zijn daar belangrijke middelen voor. Deze worden allebei compleet vernieuwd in 2017, inclusief een nieuwe huisstijl.
 • We gaan vaker én scherper campagne voeren. In 2017 nemen we een campaigner aan die rondom onze dossiers campagne voert, de vertaling maakt van onze beleidsdoelstellingen naar een activerende boodschap en die ervoor zorgt dat we slimme donateurscampagnes draaien om zo onze financiële doelstellingen te halen.
 • We willen naast juridisch en technisch onderzoek ook journalistiek onderzoek gaan doen. Daarbij is de manier waarop bijvoorbeeld de Noorse consumentenbond dit heeft gedaan of Radar dat doet het model: onderzoek dat de gemiddelde internetter raakt, waarmee media-aandacht gegenereerd wordt en waarmee we beleid kunnen beïnvloeden.
 • Naast lobbyen, campagne voeren en het doen van onderzoek voegen we een nieuw middel toe aan onze gereedschapskist: we gaan rechtszaken voeren. Er wordt steeds vaker beleid gemaakt dat niet strookt met mensenrechten, er komt financiële steun vrij voor 'strategic litigation' en er worden zaken gewonnen (in Nederland en in Europa): de tijd is dus rijp. Voor ons is het belangrijk dat we met zo min mogelijk risico procederen en dat de zaken die we gaan doen rechtstreeks bijdragen aan onze doelstellingen (en dus daadwerkelijk strategisch zijn).
 • Het experiment met Bits of Groningen smaakt naar meer. De komende periode willen we vrijwilligers zelfstandig en op een structurele manier lokaal activiteiten laten organiseren.
 • We hebben de ambitie om onze internationale rol te versterken. Dat betekent dat we op een aantal Europese dossiers (zoals versleuteling, ePrivacy of auteursrechten) het voortouw nemen en de andere EDRi-leden coördineren, we expliciet investeren in het versterken van het Europese netwerk en we de toegankelijkheid van ons werk vergroten voor een Engelstalig publiek. Dit is bijvoorbeeld ons eerste jaarverslag dat ook integraal in het Engels beschikbaar is.
 • Qua financiën gaan we een aantal uitdagende jaren tegemoet. Het ziet ernaar uit dat het aandeel van de steun vanuit fondsen af zal nemen (ze vinden ons volwassen genoeg om op eigen benen te staan). Om de huidige personele bezetting te behouden zullen we een trendbreuk in de groei van het aantal individuele donateurs moeten forceren. Door de komende jaren 750 nieuwe vaste donateurs per jaar te werven willen we van € 209K (32% van onze inkomsten) in 2017, groeien naar € 425K (62%) in 2021. Daarvoor gaan we het werven van donateurs structureel verankeren in alle activiteiten van Bits of Freedom.

Voor het team en voor mij zijn er dus ook in 2017 ruim voldoende ambities om ons met volle kracht in te zetten voor jouw internetvrijheid.

By: Hans de Zwart

It is always a challenge to ensure that Bits of Freedom changes as rapidly as its techno-political surroundings. The objective of Bits of Freedom, however, remains unchanged: we defend and promote digital civil rights with a particular focus on freedom of communication and privacy. In doing so, we divide our work into the following themes:

 • Our private communication remains private — if we want to communicate online with each other in private, this should be possible without too much effort. Private communication, without control or external interference, should be the norm. Any infringements must be explicit and transparent.
 • We have appropriate control of our data and our profile — we have control over our data and how this may be used. We can gather and share knowledge anonymously and can shape our own digital identity.
 • We govern our own devices — we need to be able to trust our devices. This means that they do not do anything we don’t want them to do and do nothing that we are not aware of.
 • There is an internet commons with access for everybody — As a commons, the internet belongs to everyone in equal measure. It is a public space where free expression and sharing knowledge must be possible. The right to access may not simply be taken away.

In 2017, we will continue on the same path, with a number of changes in focus:

 • We want to explicitly go in search of a broader audience. Besides the professionals and the involved circle of people we currently serve with our blog, we want to try and appeal more to those who are potentially interested. Our website and newsletters are important resources to achieve this objective. Both will be renewed in 2017, including a completely revamped house style.
 • Our campaigning will be more frequent and more focused. In 2017, we will take on a campaigner who will campaign around our cases, translate our policy objectives into an activating message and who will make sure that we run smart donor campaigns in order to attain our financial targets.
 • We want to do journalistic research in addition to legal and technical research. The model to be used will be based on the Norwegian Consumer Federation method or Radar (a Dutch TV show): research that affects the average internet user, which generates media attention and which we can use to influence policies.
 • Besides lobbying, campaigning and carrying out research, we are adding something new to our toolkit: we are going to conduct lawsuits. Increasingly more policies are being made that do not comply with human rights, there is financial support for ‘strategic litigation’ and cases are being won (in the Netherlands and in Europe). In other words: the time is ripe. For us, it is important that we proceed with as little risk as possible and that the cases we take on contribute directly to our objectives (and thus are absolutely strategic).
 • The Bits of Groningen experiment has given us a taste for more. In the coming period, we want to structurally allow volunteers to organise local activities.
 • We have the ambition to strengthen our international role. This means that we will take the lead on a number of European files (such as encryption, e-privacy or copyright) and coordinate the other EDRi members, that we will explicitly invest in the strengthening of the European network and increase the accessibility of our work for an English-speaking audience. This is, for example, our first annual report that is also completely available in English.
 • In terms of finances, we are facing a number of challenging years. It looks as if the share of support from funds will decrease (they think we’re big enough to stand on our own two feet). To maintain the current level of staff we are going to have to force a change in the growth-trend of individual donors. By recruiting 750 new, permanent donors per year in the coming years, we want to grow from €209,000 (32% of our income) in 2017, to €425,000 (62%) in 2021. To do this, we will make the recruitment of donors a structural component of all Bits of Freedom activities.