NL | EN

Versleuteling: Nederland loopt voorop

Encryption: Netherlands is leading

Door: Rejo Zenger
Onze overheid moet de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van versleuteling stimuleren. In het afgelopen jaar hebben we ervoor gezorgd dat Nederland op het gebied van versleuteling voorop loopt.

Voor mij is versleuteling niet meer dan één van de middelen om vrijheid te bereiken. Maar ik realiseer me ook dat versleuteling tot de verbeelding spreekt en media er daarom makkelijk over schrijven. En politici en beleidsmakers er misschien nog makkelijker op schieten. Dat er ooit eens eerder een Crypto War was en dat verhalen vaak gaan over een kat- en muisspel tussen geheime diensten maakt de aantrekkelijkheid compleet.

In de ogen van Bits of Freedom moet onze overheid de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van versleuteling stimuleren. Versleuteling is essentieel voor onze economie, voor de overheid zelf en, last but definitely not least, voor onze vrijheid. En aangezien je versleuteling ook niet ‘een beetje’ kunt verzwakken, net zoals dat je ook niet een klein beetje zwanger kunt zijn, moet die keuze voor versleuteling onvoorwaardelijk zijn. Dat is de boodschap die Bits of Freedom al jaren heel consequent aan het kabinet meegeeft.

Een gevoel van blijdschap overviel me dan ook aan het begin van het afgelopen jaar: het kabinet achtte "een wettelijke verplichting tot het verzwakken van versleuteling" onwenselijk. Dat is een opvallend standpunt, zeker gegeven de voortdurende roep van opsporingsdiensten en politici in binnen- en buitenland om wél achterdeurtjes in te bouwen. Het kabinet bracht weliswaar blijdschap, maar zeker geen euforie: "niet verzwakken" is wel wat anders dan "stimuleren" en het kabinet benadrukte expliciet dat dit slechts voor nu haar standpunt is.

By: Rejo Zenger
Our government must stimulate the development, availability and use of encryption. In the past year, we have ensured that the Netherlands is a front runner in the area of encryption.

For me, encryption is no more than just one of the many resources to achieve freedom. But I also realise that encryption appeals to the imagination, making it easy for the media to write about. And for politicians and policy makers to take a shot at. That there has already been a Crypto War and that stories are often about cat and mouse games between secret services make the appeal complete.

Bits of Freedom believes that our government must stimulate the development, the availability and the actual use of encryption. Encryption is essential for our economy, for the government itself and last but definitely not least, for our freedom. And considering you can’t weaken encryption ‘a little’, the choice for encryption must be unconditional. This is the message that Bits of Freedom has been giving to the cabinet consistently for years.

And so, a sense of joy overcame me at the start of last year: the cabinet deemed ‘a legal obligation to weaken encryption’ undesirable. This is a notable standpoint, particularly given the constant cry by investigative services and politicians both at home and abroad to incorporate loopholes. Whilst the cabinet brought me joy, it definitely wasn’t euphoria: ‘don’t weaken’ is not the same thing as ‘stimulating’ and the cabinet explicitly emphasises that this is only its current standpoint.

En juist omdat die druk uit andere landen zo groot is, kan ik niet anders dan in mijn nopjes zijn met de standvastigheid van Nederland. Waar politici in andere landen keer op keer pleiten voor nieuwe wetgeving die achterdeurtjes kunnen verplichten, blijft Nederland consequent haar standpunt uit te dragen. Eén van die plekken waar in internationaal verband over versleuteling wordt gesproken is het overleg van vertegenwoordigers van de regeringen van alle Europese lidstaten: de Raad van de Europese Unie. Ook daar herhaalde Nederland haar beleid.

In samenwerking met mijn collega’s van Access Now heb ik het standpunt van de meeste lidstaten in kaart gebracht. Dat is belangrijk voor ons, omdat we op die manier weten hoe we onze campagne moeten inrichten. Ik vind het belangrijk om die landen die er op de juiste manier in staan te kunnen complimenteren, terwijl we collega's in andere landen juist kunnen helpen met het kantelen van het debat. De inventarisatie levert ons ook veel aandacht op voor alles rond de beveiliging van onze infrastructuur. Die aandacht benut ik elke keer weer om het mantra te herhalen: het verzwakken van versleuteling maakt iedereen onveiliger, daarom is sterke versleuteling essentieel en moet dat maximaal gestimuleerd worden.

In mijn ogen is het belangrijk dat we niet enkel op onze overheid vertrouwen om het goede te doen, maar dat je als individuele gebruiker ook over de middelen beschikt om je eigen communicatie te beschermen. Eén manier om dat te doen is het gebruik van tools die "end-to-end-versleuteling" ondersteunen: een bericht dat ik aan jou stuur is op mijn telefoon versleuteld en kan enkel en alleen ontsleutelt en gelezen worden op jouw telefoon. Wat ik heel vet vond in de afgelopen periode is de keuze van Open Whisper Systems, het bedrijf achter de chat-app Signal, om haar protocol toe te passen in de apps van concurrenten, zoals WhatsApp. Dat is een andere insteek dan veel makers van chat-apps hebben, die willen immers alleen maar zelf groter en beter worden. Diezelfde frisheid is er trouwens ook bij Let’s Encrypt, het project om elke website achter een versleutelde https-verbinding te krijgen.

Since the pressure from other countries is so immense, I can’t be anything but delighted with the resolve of the Netherlands. Where politicians in other countries pledge time after time for new legislation that can impose the requirement for loopholes, the Netherlands remains consistent in expressing its position. One of the places where encryption is discussed in an international context is the meeting of representatives of the governments of all European member states: The Council of the European Union. There too, the Netherlands repeated its policy.

In collaboration with my colleagues at Access Now, I have identified the position of most member states. This is important for us, as this will inform us how to set up our campaigns. I think it is important to be able to praise those countries that are on the right path, while we can help colleagues in other countries tip the debate. The inventory also got us lots of attention for everything concerning the security of our infrastructure. Time and again, I use this attention to repeat the mantra: the weakening of encryption makes everyone less safe, which is why strong encryption is essential and must be stimulated to the max.

In my mind, it is important that we don’t only rely on our governments to do the right thing, but that as individual users we also possess the resources to protect our own communication. One way to do this is the use of tools that support ‘end-to-end encryption’: a message that I send toyou is encrypted on my telephone and can only be encrypted and read on your telephone. What I really liked recently is the choice of Open Whisper Systems, the company behind the chat app Signal, to apply its protocol to the apps of competitors, such as WhatsApp. This is a different approach to many chat app makers who, after all is said and done, only want to get bigger and better themselves. The same freshness is also true of Let’s Encrypt, the project to get each website behind an encrypted https connection.