NL | EN

Insert User: podcast over data en startups

Insert User: podcast about data and
start-ups

Door: Evelyn Austin
We maakten een podcast voor en met de startupcommunity in Nederland en startten een gesprek over hoe ze met data omgaan en over hun rol in het privacydebat.

In 2015 vroegen we Studio Spomenik onderzoek te doen naar de Nederlandse startupscene en de volgende vragen te beantwoorden: welke rol spelen privacy en databescherming in de Nederlandse startupscene en wat kunnen we doen om een gesprek op gang te brengen met deze doelgroep?

We troffen een scene aan waarbij privacy niet op de agenda stond en vrij eendimensionaal wordt beleefd. Waar, na doorvragen, privacy wordt gezien als een probleem van de gebruiker, niet van de startup. Maar we troffen ook een scene aan die graag uitgedaagd wil worden, energiek is en impact wil maken. Een scene vol mensen flexibel genoeg om, mits er een goede reden is, het roer binnen hun startup radicaal om te gooien. We stelden onszelf de uitdaging ze die reden te geven en besloten een zesdelige podcastserie te maken. Voor het opbouwen van rapport is dit medium super geschikt: het is dialogisch en past vanwege het snelle en nieuwe karakter goed bij de startupscene. In de serie hebben we geprobeerd met behulp van founders, ontwikkelaars en vormgevers, filosofen, hoogleraren en gebruikers, antwoord te krijgen op de vraag: Wie draagt er zorg voor een toekomst waarin onze privacy, en daarmee menselijke waarden als solidariteit, autonomie en waardigheid, is gewaarborgd?

Insert User is vormgegeven op basis van een 'publiek by design' benadering. In deze benadering ligt de overtuiging besloten dat als je praktijken en gedragsnormen in het publieke oog brengt, je incentive creëert voor de mensen verantwoordelijk voor die praktijken om kritisch te reflecteren op hun gedrag en/of hun gedrag aan te passen. We maakten zes afleveringen van een half uur en spraken met ruim 25 mensen uit het veld over technologie en de toekomst, de rol van startups en bij wie de verantwoordelijkheid voor privacy ligt. We hebben goede, kritische reacties en input gekregen uit de scene en kijken er naar uit het gesprek in 2017 te vervolgen. Webbureau Festina heeft een fantastische website en custom player gemaakt die bij elke aflevering dynamische voetnoten laat zien. Zo blijft de website ook nu de serie is afgelopen een prachtige bron van informatie en startpunt voor een gesprek.

By: Evelyn Austin
We created a podcast for and with the start-up community in the Netherlands and initiated a discussion about how they deal with data and about their role in the debate about privacy.

In 2015 we asked Studio Spomenik to carry out research into the Dutch start-up scene and to answer the following question: what role does privacy and data protection play in the Dutch start- up scene and what can we do to initiate a discussion with this target group?

We encountered a scene where privacy was not on the agenda and perceived as pretty one- dimensional. Where, after digging deeper, privacy was seen as a problem for the user, not for the start-up. But we also encountered a scene that wanted to be challenged, was energetic and wanted to have impact. A scene full of people flexible enough - as long as there was good reason - to radically change direction within their start-up. We challenged ourselves to provide them with this reason and so decided to make a six-part podcast. Podcasts are a really suitable medium for building a conversation and thanks to their fast and contemporary character, are a good fit with the start-up scene. During the series, with the help of founders, developers and designers, philosophers, professors and users, we tried to get answers to the question: Who is responsible for a future in which our privacy, and thus human values such as solidarity, autonomy and dignity, are safeguarded?

Insert User is designed based on a 'public by design' approach. An approach embodying the conviction that if you bring practices and behaviour to the public eye, you create an incentive for the people responsible for those practices to critically reflect on their behaviour and/or adjust their behaviour. We made six, half-hour long episodes and spoke to over 25 people from the field about technology and the future, the role of start-ups and who is responsible for privacy. We have received useful, critical reactions and input from the scene and look forward to continuing the conversation in 2017. Web agency Festina has created a fantastic website and custom player that displays dynamic footnotes to accompany every episode. Meaning that the website, even now that the series has concluded, remains a wonderful source of information and a starting-point for conversation.

Dus waar zijn we achter gekomen? We startten de serie in aflevering 1 met een aantal toonaangevende Nederlandse founders en de vraag wat een startup is en waar het naar streeft. Om startup- en technologiecultuur nog beter te bgrijpen hebben we het in aflevering 2 gehad over de Californian Ideology. In aflevering 3 praatten we over wat er moet veranderen om een inclusieve toekomst te waarborgen en werd de vraag opgeworpen: moet de gebruiker het misschien zelf doen? In aflevering 4 onderzochten we in hoeverre dit mogelijk is. We kwamen tot de conclusie dat het handelingsperspectief van de gebruiker ontoereikend is. Waar de oplossing dan ligt? Onze voorlopige conclusie is dat de enige manier om ons recht op privacy veilig te stellen is door het in de techniek te regelen. Daarmee kwamen we in aflevering 5 en 6 terug bij de startup. Ontzettend veel good practices en manieren om privacy 'te doen' passeerden de revue, maar wat misschien nog wel de meeste aansluiting vond waren de privacy by design principes van Jaap Henk Hoepman, concrete vertalingen van de GDPR die in 2018 van kracht wordt.

Het was geweldig om op deze manier aan dit onderwerp te kunnen werken. Ik merk dat 't leidt tot een heel genuanceerd - en ook heel complex - beeld van de werkelijkheid. Zonder schroom kan ik je vertellen dat een aantal van mijn vooroordelen keihard onderuit gebonjoured zijn, en een aantal dingen die ik vanzelfsprekend vond dat niet langer zijn. En de vraag waar ik, waar wij mee achterblijven... We zijn zo dichtbij, we hebben principes, we hebben voorbeelden van hoe het ook kan, we hebben startups die willing zijn: hoe zetten we die allerlaatste stap? Stay tuned for 2017 :)

So what did we discover? We started the series in episode 1 with a number of prominent Dutch founders and the question of what a start-up is and what its objectives are. To better understand start-up and technology culture, we talked in episode 2 about the Californian Ideology. In episode 3 we discussed what needed to be changed to safeguard an inclusive future and raised the question: does the user maybe have to do it himself? In episode 4 we investigated to what extent this is possible. We concluded that the user's perspective to take action is inadequate. So what then is the solution? For now, our conclusion is that the only way to safeguard our right to privacy, is by incorporating it within technology. With this, we returned in episodes 5 and 6 to the start-up. Lots of good practices and ways of 'doing' privacy were discussed, but most picked up, were perhaps the privacy by design principles of Jaap Henk Hoepman, concrete translations of the GDPR that will take effect in 2018.

Working in this manner on this topic leads to a very nuanced – and very complex – vision of reality. I’m not ashamed to tell you that some of my preconceptions have been rudely pulled out from beneath me, and a number of things that I used to think were obvious are no longer so. And the question that I, that we are left with... We are so close, we have the principles, we have examples of how it is possible, we have start-ups that are willing: let’s take that final step!