NL | EN

Big Brother Awards: verhalen over privacy in het theater

Big Brother Awards: stories about privacy, front stage

Door: Evelyn Austin
Met de Big Brother Awards hebben we het privacydebat in de spotlight gezet, en laten zien dat we nooit moeten stoppen met discussiëren over een onderwerp dat elke Nederlander raakt.

Elk jaar probeert Bits of Freedom met de Big Brother Awards het discours rondom privacy beetje bij beetje open te breken. 2016 was wat dat betreft een vreemd jaar. Aan de ene kant leek de aandacht voor privacy groter dan ooit: zo werd er bij De Wereld Draait Door uitgebreid aandacht besteed aan de genomineerden voor de Big Brother Awards. Aan de andere kant werden wetsvoorstellen met een razend tempo voorbereid voor stemming. Wat dit laatste betreft is een uitspraak van Rob Bertholee, hoofd van de AIVD, misschien wel het meest illustratief. Bertholee, zo kwamen we achter, begint de privacydiscussie namelijk behoorlijk beu te raken. "Zouden mensen die privacy als hoogste doel hebben dat net zo enthousiast nastreven als zij slachtoffers zijn van een aanslag? Als zij weten dat zij hebben toegestaan dat zoiets gebeurt?" zei hij op 17 september 2016 tegen de Volkskrant. Niet alleen diskwalificeert Bertholee zichzelf door een valse tegenstelling tussen privacy en veiligheid op te werpen, hij zet iedereen die zich zorgen maakt om onze privacy —en dat is een groeiende groep mensen— meteen ook weg als mensen die terreur goedkeuren. Absurd, want daarmee maakt hij elke vorm van een beargumenteerd debat onmogelijk.

Met de Big Brother Awards 2016 wilden we laten zien dat de discussie juist bij dit complexe onderwerp zo belangrijk is. We nodigden theatermakers Oscar Kocken en Daan Windhorst daarom uit om het privacydebat zelf in de spotlights te zetten. Door middel van sketches en liedjes belichtten zij de staat van privacy in Nederland, en de vele argumenten die het afgelopen jaar ter gehore zijn gebracht, vanuit alle mogelijke perspectieven. Het leverde een pluriforme, fijngevoelige en uiteindelijk positief-gestemde avond op.

Mijn persoonlijke hoogtepunt kwam na de bekendmaking dat Minister Schippers van Volksgezonheid de Publieksprijs kreeg voor haar wetsvoorstel voor een uitbreiding van de mogelijkheid voor zorgverzekeraars om inzage te krijgen in het medisch dossier van patiënten om fraude aan te pakken. Voor het publiek dat de minister nomineerde is dit het zoveelste voorbeeld van het afkalvende medisch beroepsgeheim, dit keer ook nog eens om een heel mager resultaat te bereiken. Dat de schriftelijke reactie van Minister Schippers in bijzonder slechte aarde viel werd duidelijk toen er vanaf het balkon een arts opstond die geëmotioneerd de prijs in ontvangst nam. Zij vertelde dat artsen al jaren tegen deze minister strijden en sprak haar hoop uit dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt afgeschoten.

By: Evelyn Austin
With the Big Brother Awards we have put the privacy debate in the spotlight, and demonstrate that we must never stop discussing a subject that affects every individual in the Netherlands.

Every year, Bits of Freedom tries to sustain and further stimulate the debate surrounding privacy with the Big Brother Awards. In this respect, 2016 was a strange year. On the one hand, the focus on privacy seemed greater than ever. Yet draft legislation was being prepared for submission at a phenomenal rate. In terms of the latter, a statement by Rob Bertholee, head of the AIVD, is perhaps the most telling. Bertholee, we discovered, is beginning to get pretty weary of the privacy discussion. "Would those people with privacy as their topmost objective be as enthusiastic about their goals if they had been victims of a terror attack? If they knew that they had allowed something like this to happen?" he asked reporters of the Volkskrant on 17 th September 2016. Not only does Bertholee disqualify himself by creating a false contradiction between privacy and security, he also categorises everyone who has concerns about our privacy – which is a growing group of people – as people who condone terror. Absurd, in as much as by doing this, he makes any reasoned debate impossible.

We wanted to use the Big Brother Awards 2016 to demonstrate how important the discussions surrounding this complex topic actually are. And so, we invited theatre makers Oscar Kocken and Daan Windhorst to put the privacy debate into the spotlight. Using sketches and songs, from a range of perspectives, they highlighted the privacy situation in the Netherlands and the many arguments that have been brought to the hearing in the past year. It produced a diverse, tender and ultimately positive evening.

My personal highlight came after the announcement that minister Schippers from Public Health was to receive the Public Prize for her draft legislation for a broadening of the ability for health insurers to gain access to patient medical records, in order to address fraud. This nomination, for the public, represents yet another example of the crumbling state of medical confidentiality, and this time with only poor results as an outcome. It became clear that the written response from Minister Schippers was particularly unwelcome when, from her seat in the gallery, a doctor took to her feet and emotionally accepted the prize. She told the audience how doctors had been fighting against this minister for years and expressed her hope that the draft legislation would be shot down in the Dutch Senate.

Er werden nog twee andere prijzen uitgereikt. De expertprijs ging dit jaar naar Gemeente Rotterdam vanwege haar initiatief om het voor gemeentes wettelijk mogelijk te maken om "werkloze nieuwkomers" in bepaalde buurten te weigeren. De positieve privacyprijs, de Felipe Rodriguez Award, ging naar Open Whisper Systems: de makers van de chat-app Signal en het gelijknamige protocol voor end-to-end versleuteling. Niet alleen helpt Signal haar eigen gebruikers veilig appen, Signal hielp afgelopen jaar ook concurrerende apps als WhatsApp, Facebook en Google’s Allo de berichten van hun gebruikers versleutelen. Tijdens de prachtige speech van ontwikkelaar Lilia Kai, drukte ze de aanwezigen op het hart optimistisch te blijven: "We can't win a war against surveillance if we're losing a battle against ourselves."

Margarita Osipian stelde voor ons de tentoonstelling ‘Rendering Realities’ samen, te zien rondom de Awards. Ze ging op zoek naar de menselijke maat en een emotionele taal om te praten over privacy. Volgens Margarita is het steeds vaker juist de weigering of ontwijking van surveillance waardoor mensen zich verdacht maken. Dagelijks worden we in deze staat van zichtbaarheid, van permanente observatie getrokken. In de tentoonstelling onderzocht Margarita hoe het systeem van massasurveillance en constante verdenking de manier waarop we ons gedragen, en kúnnen gedragen, beïnvloedt.

We waren dit jaar voor de derde keer te gast bij de Stadsschouwburg Amsterdam. Dit theater in het centrum van de stad stelt ons voor de uitdaging om ook het programma elk jaar meer open en divers te maken: privacy heeft meer verhalen en meer gezichten nodig. We kijken er naar uit deze opdracht komend jaar weer te vervullen.

Two other prizes were also awarded that evening. The expert prize went this year to Rotterdam City Council, for its initiative to make it lawful for city councils to refuse "unemployed newcomers’ in certain neighbourhoods. The positive privacy prize, the Felipe Rodriguez Award, went to Open Whisper Systems: the makers of the chat app Signal and the protocol of the same name for end-to-end encryption. Not only does Signal help its users to app securely, but it has also helped competing apps such as WhatsApp, Facebook and Google’s Allo to encrypt the messages of its users in the past year. Developer Lilia Kai’s wonderful speech encouraged those present to remain optimistic: "We can't win a war against surveillance if we're losing a battle against ourselves."

Margarita Osipian curated the ‘Rendering Realities’ exhibition for us, which could be viewed at the awards. She sought out the human dimension and emotional language to talk about privacy. According to Margarita it is the refusal, or avoidance of surveillance that increasingly puts people under suspicion. We are drawn into this state of visibility on a daily basis, thanks to permanent observation. In the exhibition, Margarita explored how mass surveillance and constant suspicion influence the way in which we behave and can behave.

This year, for the third time, we were once again guest at the Stadsschouwburg Amsterdam. This city-centre theatre has also challenged us to make their programme more open and more diverse each year: privacy needs more stories and more faces. We are looking forward to fulfilling this assignment in the coming year.